ImageImageImageImageLegislativa


 • Většina našich zákazníků volí dodání jímky, nádrže na dešťovou vodu nebo ČOV jako kompletní dodávku "na klíč", kdy jako dodavatel řešíme za klienta i doklady ke stavebnímu řízení včetně veškeré dokumentace pro povolení stavby. 

 • Dnešní stavební a právní legislativa je poměrně složitá, proto její řádné vyřízení "bez stavby na černo" je základem pro bezproblémové pozdější řádné užívání jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod.Díky našim zkušenostem ze stavební praxe a častého jednání s úřady zde pro Vás uvádíme několik základních informací k legislativě:


Jakou legislativu musí splňovat jímka na odpadní vodu – žumpa na území ČR?


 • musí odpovídat normě ČSN756081 Zásady navrhování a provoz žump

 • výrobek musí být schválen Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. (TZUS Praha), který vystaví Certifikát výrobku + Stavební technické osvědčení.

 • musí být na výrobku provedena Zkouška vodotěsnosti dle ČSN750905, jejímž výsledkem je vystavení protokolu s naměřenými hodnotami

 • POZOR!  Výše uvedené doklady nutné pro kolaudaci stavby NELZE NAHRADIT žádným tzv. "certifikátem kvality EU“ či "hygienickým protokolem“ nebo „CE evropským certifikátem“  vystaveným v jiné zemi (např. Polsko). Tyto "doklady“  nemají platnost na území ČR a nemělo by na jejich základě být zboží nabízeno, protože nejsou dokladem pro stavebním řízení. Tato problematika byla konzultována s Inspektorátem České obchodní inspekce ( ČOI ), pobočka Plzeň, který potvrdil, že obchodníci nabízející žumpy, které nemají schválení TZUS, v ČR porušují zákon a vystavují stavebníky riziku kdy Stavební úřad odmítne stavbu jímky zkolaudovat!

 • Nestaňte se obětí podvodu!


Od nás vždy obdržíte platné doklady nutné pro kolaudaci stavby v ČR!

Zde se můžete podívat, jak platné doklady mají vypadat: 


Jak lze nakládat s vyčištěnou vodou z ČOV?

 

Dle zákona o vodách č. 150/2010 Sb. v platném znění jsou čistírny odpadních vod pro rodinné domy vodní dílo a musí je povolit příslušný vodoprávní úřad. Podle vodního zákona existují dva základní způsoby likvidace přečištěných vod z ČOV.

1. Vypouštění do povrchových vod, což je jakákoliv vodoteč, případně k tomu účelu schválená kanalizace. Tato možnost je upravena a vychází se z nařízení vlády č.401/2015 Sb.

Jako podklad pro vypouštění do vod povrchových je nutné mít kladné stanovisko správce povodí.

2. Vypouštění do podzemních vod, které se dělí na možnost:
a) vypouštění do akumulační nádrže a následný rozstřik čisté vody po vlastním pozemku(nutno ve vegetačně nevhodném období vyvážet na obecní ČOV)
b) vypouštění do přímého zásaku, tedy vsakovací studny, rýhy, jámy a jiné možnosti zásaků.Tyto možnosti jsou upraveny a vychází z nařízení vlády č.57/2016 Sb.

Jako podklad pro vypouštění do vod podzemních je nutné mít vyjádření hydrogeologa.

O povolení se žádá :


Příslušný vodoprávní úřad,který vydá rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod včetně stavebního povolení.

K žádosti o povolování čistírny odpadních vod se dokládá:

 

 • Vyplněnou žádost o povolení k vypouštění odpadních vod.

 • Situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod zakreslenou v mapě.

 • Kopii katastrální mapy území a územní rozhodnutí, které vydává místní stavební úřad.

 • Souhlas stavebního úřadu o souladu se stavbou (u stavebního povolení ještě souhlas obce se stavbou).

 • Projektovou dokumentaci ve 2-3 vyhotoveních s kulatým razítkem od autorizovaného projektanta.

 • Hydrogeologický posudek s kulatým razítkem v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 • Náležitosti podle stavebního zákona pro ohlášení stavby a stavební povolení (údaje o stavebníkovi, vlastnické právo, stanoviska dotčených orgánů, technické požadavky čistírny, souhlasy dotčených sousedů).

 • Vyjádření správce vodního toku při vypouštění do povrchových vod.

 • Plán kontrolních prohlídek stavby (u stavebního povolení) nebo provozní řád čističky.


Chcete vědět více o legislativě jímek?

 

Máte-li jakýkoliv dotaz k legislativě jímek, budeme rádi když nám zavoláte nebo pošlete Váš dotaz e-mailem.


Napište nám!

Do zprávy prosím uvádějte místo realizace a předpokládaný objem.

Image

Kontakt

Robert Matas

603 414 093

obchod@trialstav.cz

 

Lucie Dolanská

605 929 299

obchod@trialstav.cz

TRIAL STAV s.r.o.
Podnikatelská 17
301 00 Plzeň
Česká republika
IČ:
DIČ

Upozornění

 

od zákazníků z našeho regionu o nabídce betonových jímek na internetu od prodejců, kteří skrývají svoji identitu a kontakt pouze za telef. číslo.

 

Uvedený způsob prezentace a nabídky zboží může důvěřivé a méně opatrné zákazníky dostat později do obtíží, kdy již např. nemají šanci reklamovat vady zboží např. proto, že prodejce s nimi již nekomunikuje.

Uvedené případy poškozených zákazníků lze volně dohledat na diskusních forech na internetu, např. zde nebo zde.

 

 

Naše společnost TRIALSTAV  má zájem o solidní a dlouhodobý vztah s budoucími zákazníky, a proto vždy a všude uvádíme:

 • kdo jsme
 • identifikační číslo firmy (IČ)
 • adresu naší provozovny 

 

Image


Image

(C) copyright 2013 - 2023  TRIAL STAV s.r.o. Všechna autorská práva vyhrazena. Stránky používají cookies. Prohlížením obsahu webu souhlasíte s jejich použitím.