Legislativa (ČOV, jímky i vrtané studny)

 

 • Většina našich zákazníků se nechce zaobírat zpracováním projektu a vyřízením stavebního povolení k jímkám a nádržím na dešťovou vodu nebo ČOV , a proto jako dodavatel řešíme za klienta i doklady ke stavebnímu řízení včetně veškeré dokumentace pro povolení stavby.
   
 • Dnešní stavební a právní legislativa je poměrně složitá, proto její řádné vyřízení "bez stavby na černo" je základem pro bezproblémové pozdější řádné užívání jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod a vrtaných studní.
 • Pokud se Vám nechce nic vyřizovat na úřadech, nechte to na nás, zajistíme Vám projekt, HG posudek a stavební povolení

 

Jakou legislativu musí splňovat jímka na odpadní vodu – žumpa na území ČR?


 • musí odpovídat normě ČSN756081 Zásady navrhování a provoz žump
 • výrobek musí být schválen Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. (TZUS Praha), který vystaví Certifikát výrobku + Stavební technické osvědčení.
 • musí být na výrobku provedena Zkouška vodotěsnosti dle ČSN750905, jejímž výsledkem je vystavení protokolu s naměřenými hodnotami
 • POZOR!  Výše uvedené doklady nutné pro kolaudaci stavby NELZE NAHRADIT žádným tzv. "certifikátem kvality EU“ či "hygienickým protokolem“ nebo „CE evropským certifikátem“  vystaveným v jiné zemi (např. Polsko). Tyto "doklady“  nemají platnost na území ČR a nemělo by na jejich základě být zboží nabízeno, protože nejsou dokladem pro stavebním řízení. Tato problematika byla konzultována s Inspektorátem České obchodní inspekce ( ČOI ), pobočka Plzeň, který potvrdil, že obchodníci nabízející žumpy, které nemají schválení TZUS, v ČR porušují zákon a vystavují stavebníky riziku kdy Stavební úřad odmítne stavbu jímky zkolaudovat!
 • Nestaňte se obětí podvodu!


Jak lze nakládat s vyčištěnou vodou z ČOV?

Dle zákona o vodách č. 150/2010 Sb. v platném znění jsou čistírny odpadních vod pro rodinné domy vodní dílo a musí je povolit příslušný vodoprávní úřad. Podle vodního zákona existují dva základní způsoby likvidace přečištěných vod z ČOV.

1. Vypouštění do povrchových vod, což je jakákoliv vodoteč, případně k tomu účelu schválená kanalizace. Tato možnost je upravena a vychází se z nařízení vlády č.401/2015 Sb.

Jako podklad pro vypouštění do vod povrchových je nutné mít kladné stanovisko správce povodí.

2. Vypouštění do podzemních vod, které se dělí na možnost:
a) vypouštění do akumulační nádrže a následný rozstřik čisté vody po vlastním pozemku(nutno ve vegetačně nevhodném období vyvážet na obecní ČOV)
b) vypouštění do přímého zásaku, tedy vsakovací studny, rýhy, jámy a jiné možnosti zásaků.Tyto možnosti jsou upraveny a vychází z nařízení vlády č.57/2016 Sb.

Jako podklad pro vypouštění do vod podzemních je nutné mít vyjádření hydrogeologa.
 

O povolení se žádá :

Příslušný vodoprávní úřad, který vydá rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod včetně stavebního povolení.

K žádosti o povolování čistírny odpadních vod se dokládá:

 

 • Vyplněnou žádost o povolení k vypouštění odpadních vod.
 • Situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod zakreslenou v mapě.
 • Kopii katastrální mapy území a územní rozhodnutí, které vydává místní stavební úřad.
 • Souhlas stavebního úřadu o souladu se stavbou (u stavebního povolení ještě souhlas obce se stavbou).
 • Projektovou dokumentaci ve 2-3 vyhotoveních s kulatým razítkem od autorizovaného projektanta.
 • Hydrogeologický posudek s kulatým razítkem v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
 • Náležitosti podle stavebního zákona pro ohlášení stavby a stavební povolení (údaje o stavebníkovi, vlastnické právo, stanoviska dotčených orgánů, technické požadavky čistírny, souhlasy dotčených sousedů).
 • Vyjádření správce vodního toku při vypouštění do povrchových vod.
 • Plán kontrolních prohlídek stavby (u stavebního povolení) nebo provozní řád čističky

Legislativa vrtných prací

 • vrtaná (trubní) studna - vrt studny je nejdříve úředně povolen a následně se pak později provede vrtání studny

Legislativa vrtaných (trubních) studní (řazeno chronologicky)

 • hydrogeologické posouzení a projekt studny (pro stavební povolení)
 • žádost o koordinované stanovisko k vybudování vrtané studny, které vydává příslušný odbor životního prostředí
 • žádost o vyjádření  příslušného Báňského úřadu
 • žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s potřebnými přílohami
 • žádost o povolení k odběru podzemních vod
 • stavební povolení
 • vyvrtání studny
 • kolaudační souhlas (oznámení užívání stavby)

Image​​

Betonové jímky, septiky a žumpy Plzeň s.r.o.
: 29162432

Sídlo společnosti
Betonové jímky, septiky a žumpy Plzeň s.r.o.
U Ježíška 2710/5 326 00 Plzeň 

Adresa provozovny:
Pod Dálnicí 1361
332 02 Starý Plzenec

Otevírací doba
Pondělí - Pátek: 
6.30 - 15.00 hod
Sobota, Neděle: zavřeno

Pište - volejte
jimkyplzen@gmail.com
tel.: 733 127 177 

Najdete nás na Facebooku   Image

GDPR | O cookies