Časté dotazy k jímkám a ČOV

Proč je přísná legislativa pro jímky?

 • Hlavním důvodem pro stavební úřady je ochrana spodních vod, které jsou důležitým zdrojem pitné vody pro jednotlivé rodinné domy, bytové jednotky a často i celé obce. 

 • Riziko pro dlouhodobou kontaminaci půdy a znehodnocení zdroje spodní vody prosáknutím znečištěných odpadních vod z nekvalitní betonové jímky fekálním odpadem je velmi vysoké.

 • Česká stavební legislativa proto požaduje certifikaci výrobce a jeho výrobků betonových jímek Státním technickým zkušebním ústavem. Přísné posuzování a pravidelné ověřování kvality výroby betonových jímek Zkušebním ústavem tak chrání budoucí majitele betonových jímek i blízké sousedy v jejich okolí. 

 • Náklady na dekontaminaci znečištěné půdy a zasaženého vodního zdroje ( např. sousední studna v okolí ) často dosahují desítek tisíc Kč, v případě velkého vodního zdroje i stovek tisíc Kč. 

Jaké modifikace lze dodat k mojí jímce?

 • Do stěny jímky lze osadit stupadla pro snadný přístup, pokud by byla jímka využívaná jako zázemí pro různé technologie.

 • Do víka a stěny jímky lze vytvořit otvory jádrovým vrtáním průměru 42 – 200 mm. (42 -162 mm na místě dodávky, větší průměry ve výrobě).

 • Do víka jímky je možné připravit revizní vstupy i jiných rozměrů a průměrů oproti standartu 84x84 cm (umístění a velikost vstupů je nutné konzultovat s dodavatelem) a jako komínek využít kónusy, skruže a poklopy jiných výrobců.

 • Do stěny jímky je možné připravit otvor pro osazení dveří a jímku využívat jako sklep.

 • Nelze upravovat základní rozměry jímek, pokud vám ani jeden z nabízených typů nevyhovuje, neváhejte nás kontaktovat a pokusíme se najít řešení.


Betonová nebo plastová jímka?

Betonová jímka výhody +++

 • je pojezdová osobními automobily bez dalších příplatků (lze i zajistit pro pojezd nákl. automobily)
 • vysoká hmotnost omezuje vztlak v místech s vysokou hladinou podzemních vod
 • nemusí se obetonovávat ani připravovat betonové lože
 • velmi rychlá realizace od výkopu po zprovoznění – 1 až 2 dny
 • variabilita nátokových otvorů
 • výroba z odolného vodotěsného železobetonu

Plastová jímka výhody +++

 • nízká hmotnost při usazování na špatně dostupném místě

Betonová jímka nevýhody ---

 • nelze umístit na místo, kam nezajede těžká technika

Plastová jímka nevýhody ---

 • nepojezdová
 • nevhodná do míst s podzemní vodou
 • musí se obetonovávat a připravit betonové lože, je nutné zajistit bentonitovými materiály správné navázání betonu z lože a obetonávky z důvodu prosakování vody.
 • nelze zatížit větším množstvím zeminy při nutnosti umístit jímku hlouběji
 • vždy hrozí při větších deštích či tání sněhu, že se voda dostane mezi obetonávku a plast (případně i průsakem obetonávkou) a dojde k zdeformování či úplnému zhroucení
 • časová náročnost realizace – podbetonování, obetonování + zrání betonu
Jak zvolit velikost jímky?

 

Pro výpočet akumulačního objemu žumpy předepisuje norma ČSN 736781 výpočet dle vzorce:

)3V = n x q x t (m  
t – interval vybírání žumpy (den)
q – specifická spotřeba vody (m3 na osobu a den) – viz tabulka
n – počet obyvatel Příklad: Rodinný dům, 4 osoby, WC koupelna kuchyně, vyvážení 1x za 21 dní:  
4 x 0,15 x 21 = 12,6 m3 Rodinný dům, 2 osoby, WC koupelna kuchyně, vyvážení 1 x za 30 dní 2 x 0,15 x 30 = 9 m3 Na základě našich zkušeností se k rodinným domům nejčastěji dodávají jímky o velikosti 8 – 16 m3, k chatám 3 – 8 m3.

Vybavení nemovitosti


(zařízení připojená na žumpu)

Specifická spotřeba vody

(m3/os/den)

Nesplachované záchody

0,002

Pouze WC

0,025

Pouze výtok vody (vod. kohoutek)

0,040

Výtok vody a společný WC

0,065

Výtok vody (bez koupelny)

WC v bytě

0,080

Výtok vody, WC, koupelna

(centrální příprava teplé vody)

0,150Co je potřeba zajistit ze strany odběratele k hladkému průběhu dodávky jímky na klíč?

 • vybrat vhodné místo na pozemku k umístění jímky a vědět v kterých místech a hloubce je u paty domu vyvedena kanalizační přípojka – s tímto vám pomůže náš technik na základě dlouholetých zkušeností
   
 • informovat příslušný Stavební úřad o chystaném záměru
   
 • rozmyslet si, co s přebytečnou vykopanou zeminou – nechat na pozemku k využití na terénní úpravy nebo odvézt na veřejnou skládku – zajistí zhotovitel
   
 • po kontultaci s naším technikem na dohodnutý termín realizace poskytnout nezbytnou součinnost dle individuálních podmínek v místě realizace – např. přístup k el. přípojce 220V, odstranění nebo souhlas s dočasným odstraněním oplocení, v případě předpokládaného pohybu techniky na cizích pozemcích souhlas vlastníků (sousedé, obec...), zajistit přítomnost na místě ( případně na telefonu) osoby oprávněné jednat jménem objednatele


Co je potřeba zajistit ze strany odběratele k hladkému průběhu dodávky jímky bez zemních prací?

 • vyhloubit stavební jámu pro jímku o půdorysných rozměrech zvětšených o 0,5 m ( š.+0,5m x dl.+0,5m), hloubky dle dodávané jímky (vana jímky + víko + komínek nebo konus) – informace o umístění vykopané zeminy z důvodu přístupu k stavební jámě a výkres jímky s rozměry poskytne náš technik

 • připravit vyrovnané štěrkopískové lože pro jímku v tl. cca 5–10 cm

 • určit předpokládanou orientaci a hloubku budoucí kanalizační přípojky z důvodu navrtávky vtokového otvoru

 • upozornit na omezení přístupu v místě dodání na místních nebo účelových komunikacích – snížený průjezd, ostré zatáčky, nízká nosnost můstků atd.  

Je možné si určit místo nátoku do jímky?

 • Nátokové otvory vrtáme jádrovou vrtačkou na jakémkoli místě jímky ( vana, víko) kromě ztužujícího věnce u horního okraje vany jímky. Otvory o průměru 110, 125, 160, 200 mm (odpovídají běžným PVC kanalizačním trubkam) vrtáme nejčastěji na místě při dodávce jímky z důvodu přesného zaměření hloubky a orientace kanalizační přípojky.

 • K této činnosti potřebujeme jen přípojku 220V v dosahu do 25 m, vše ostatní si přivezeme.

Lze zajistit, aby neprosakovala povrchová voda do jímky spárou mezi vanou, víkem a komínkem?

 • Ano, toto lze zajistit. Již při kalkulaci dodávky s tímto počítáme a součástí standartní dodávky je vyplnění spár a montážních otvorů polyuretanovou kanalizační těsnící pěnou, poté všechny spoje ještě vyplníme speciální rychletuhnoucí vodotěsnou maltou (Weber stěrka tec 933). Tento spoj je velmi pevný a odolný proti zemní vlhkosti.
   
 • Po dohodě lze tento spoj navíc opatřit nátěrem, který vytváří tzv. "gumový“ povrch. 

Lze prodloužit komínek jímky?

 • V ceně každé jímky typu SL a SK je betonový komínek o výšce 0,5 m. V případě nutnosti uložit jímku hlouběji je možno 0,5 m vysoké komínky dokoupit (1200,- Kč/ks bez DPH) nebo konus případně vyrovnávaci prstence. Pozor! Jímky jsou dimenzovány na působení zemních tlaků do hloubky max. 4,5m.

Betonovou nebo plastovou ČOV?

U domácích čov rozhodování jestli betonové či plastové provedení není již tak jednoznačné, neboť na rozdíl od žump zde nedochází k úplnému vyčerpání obsahu – čov je po celý rok naplněna přečišťovanou vodou – a tím nehrozí zhroucení plastových čov v standartních či méně zhoršených podmínkách.  


Betonové ČOV výhody +++

 • bez problémů odolává požadavku na vysokou odolnost proti zemnímu tlaku
 • lze instalovat i v příjezdových cestách, parkovištích a manipulačních plochách, lze odolávat zatížení D400 – přejezd nákladním vozidlem
 • vhodná do míst s vysokou hladinou spodní vody
 • velmi rychlá instalace bez potřeby přípravy betonového dna

Betonové ČOV nevýhody ---

 • nelze umístit na místo, kam nezajede těžká technika
 • vyšší pořizovací náklady oproti plastové čov

Plastové ČOV výhody +++

 • nízká hmotnost při usazování na špatně dostupném místě
 • ve standartním prostředí a provedení pro RD jsou samonosné - není nutné obetonování
 • nižší pořizovací náklady oproti betonové čov

Plastové ČOV nevýhody --- 

 • nepojezdová
 • nevhodná do míst s vysokou hladinou spodní vody a velkých zemních tlaků, blízko komunikací apod.
 • při instalaci je nutno vytvořit betonové lože a obetonování
Co s vyčištěnou vodou z ČOV?

Možností se nabízí několik:

 • Jednou z nich je vypouštění do povrchových vod - vodních toků nebo otevřených kanálů.
 • Další variantou je vypouštění do podzemních vod - vsakováním do podloží.

V obou těchto případech na sebe bereme povinnosti provozovatele vodního díla.

 • Další možností je využití vody na zahradě. Voda z čističky je akumulovaná v podzemní nádrži,  je sice vyčištěná, ale pořád je to odpadní voda se zbytky mikroorganismů. Jde tedy o vodu užitkovou, která se nejčastěji používá k zálivce. Hodí se pro zalévání trávníku či stromů, ale ne zahradních plodin, které konzumujeme (např. ředkviček, jahod apod.).Toto řešení má velkou výhodu v tom, že se podstatně zjednodušuje legislativa. Znamená to, že pokud je voda vyčištěna a následně použita k zálivce pozemků, nejde o zasakování do podzemních vod, protože se předpokládá, že voda bude 100% využita rostlinami v orniční vrstvě. Nejedná se tedy o vodní dílo.

Chci ČOV, jak mám postupovat?


Nejprve je nutné ke stavbě ČOV získat od vodoprávního úřadu rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod včetně stavebního povolení.

 • Žádost o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami: úřad zpravidla rozhodne do 45 dnů a předepíše Vám za povinnost odevzdávání zkušebních vzorků z ČOV, a to nejčastěji 2x ročně.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku k jímkám nebo čistírnám odpadních vod?

Máte-li jakýkoliv svůj dotaz, na který nemáte odpověď, budeme rádi když nám zavoláte nebo pošlete Váš dotaz e-mailem.

Napište nám!
Do zprávy prosím uvádějte místo realizace a předpokládaný objem.

Image​​

Betonové jímky, septiky a žumpy Plzeň s.r.o.
: 29162432

Sídlo společnosti:
Betonové jímky, septiky a žumpy Plzeň s.r.o.
U Ježíška 2710/5 326 00 Plzeň 

Adresa provozovny:
Pod Dálnicí 1361
332 02 Starý Plzenec

Otevírací doba
Pondělí - Pátek: 
6.30 - 15.00 hod
Sobota, Neděle: zavřeno

Pište - volejte
jimkyplzen@gmail.com
tel.: 733 127 177 

Najdete nás i na:   Image     Image       Image