ImageImageImageImage

 


Časté dotazy k jímkám ...

V horní části stránky jsou odpovědi na nejčastější otázky našich zákazníků ohledně betonových jímek, 

odpovědi k častým dotazům na ČOV jsou uvedeny níže na této stránce.


Proč je přísná legislativa pro jímky?

 • Hlavním důvodem pro stavební úřady je ochrana spodních vod, které jsou důležitým zdrojem pitné vody pro jednotlivé rodinné domy, bytové jednotky a často i celé obce. 
 • Riziko pro dlouhodobou kontaminaci půdy a znehodnocení zdroje spodní vody prosáknutím znečištěných odpadních vod z nekvalitní betonové jímky fekálním odpadem je velmi vysoké.
 • Česká stavební legislativa proto požaduje certifikaci výrobce a jeho výrobků betonových jímek Státním technickým zkušebním ústavem. Přísné posuzování a pravidelné ověřování kvality výroby betonových jímek Zkušebním ústavem tak chrání budoucí majitele betonových jímek i blízké sousedy v jejich okolí. 
 • Náklady na dekontaminaci znečištěné půdy a zasaženého vodního zdroje ( např. sousední studna v okolí ) často dosahují desítek tisíc Kč, v případě velkého vodního zdroje i stovek tisíc Kč. 

Jaké modifikace lze dodat k mojí jímce?

 • Do stěny jímky lze osadit stupadla pro snadný přístup, pokud by byla jímka využívaná jako zázemí pro různé technologie.
 • Do víka a stěny jímky lze vytvořit otvory jádrovým vrtáním průměru 42 – 200 mm. (42 -162 mm na místě dodávky, větší průměry ve výrobě).
 • Do víka jímky je možné připravit revizní vstupy i jiných rozměrů a průměrů oproti standartu 84x84 cm (umístění a velikost vstupů je nutné konzultovat s dodavatelem) a jako komínek využít kónusy, skruže a poklopy jiných výrobců.
 • Do stěny jímky je možné připravit otvor pro osazení dveří a jímku využívat jako sklep.
 • Nelze upravovat základní rozměry jímek, pokud vám ani jeden z nabízených typů nevyhovuje, neváhejte nás kontaktovat a pokusíme se najít řešení.

Betonová jímka +/- ? 

betonové jímky a ČOV TRIALASTAV Plzeň

Betonová jímka výhody +++

 • je pojezdová osobními automobily bez dalších příplatků (lze i zajistit pro pojezd nákl. automobily)
 • vysoká hmotnost omezuje vztlak v místech s vysokou hladinou podzemních vod

 • nemusí se obetonovávat ani připravovat betonové lože

 • velmi rychlá realizace od výkopu po zprovoznění – 1 až 2 dny

 • variabilita nátokových otvorů

 • výroba z odolného vodotěsného železobetonu

 

Betonová jímka nevýhody ---

 

 • nelze umístit na místo, kam nezajede těžká technika


Plastová jímka +/- ?

betonové jímky a ČOV TRIALASTAV Plzeň

Plastová jímka výhody +++

 • nízká hmotnost při usazování na špatně dostupném místě

Plastová jímka nevýhody ---

 

 • nepojezdová

 • nevhodná do míst s podzemní vodou

 • musí se obetonovávat a připravit betonové lože, je nutné zajistit bentonitovými materiály správné navázání betonu z lože a obetonávky z důvodu prosakování vody.

 • nelze zatížit větším množstvím zeminy při nutnosti umístit jímku hlouběji

 • vždy hrozí při větších deštích či tání sněhu, že se voda dostane mezi obetonávku a plast (případně i průsakem obetonávkou) a dojde k zdeformování či úplnému zhroucení

 • časová náročnost realizace – podbetonování, obetonování + zrání betonu


Jak zvolit velikost jímky?

betonové jímky a ČOV TRIALASTAV Plzeň

Pro výpočet akumulačního objemu žumpy předepisuje norma ČSN 736781 výpočet dle vzorce:

V = n x q x t (m3)

n – počet obyvatel
q – specifická spotřeba vody (m3 na osobu a den) – viz tabulka
t – interval vybírání žumpy (den)

 

Příklad:

Rodinný dům, 4 osoby, WC koupelna kuchyně, vyvážení 1x za 21 dní:

4 x 0,15 x 21 = 12,6 m3


 

Rodinný dům, 2 osoby, WC koupelna kuchyně, vyvážení 1 x za 30 dní

2 x 0,15 x 30 = 9 m3

 

Na základě našich zkušeností se k rodinným domům nejčastěji dodávají jímky o velikosti 8 – 16 m3, k chatám 3 – 8 m3.

Vybavení nemovitosti

 

(zařízení připojená na žumpu)

Specifická spotřeba vody

(m3/os/den)

Nesplachované záchody

0,002

Pouze WC

0,025

Pouze výtok vody (vod. kohoutek)

0,040

Výtok vody a společný WC

0,065

Výtok vody (bez koupelny)

WC v bytě

0,080

Výtok vody, WC, koupelna

(centrální příprava teplé vody)

0,150


Co je potřeba zajistit ze strany odběratele k hladkému průběhu dodávky jímky na klíč?

 • vybrat vhodné místo na pozemku k umístění jímky a vědět v kterých místech a hloubce je u paty domu vyvedena kanalizační přípojka – s tímto vám pomůže náš technik na základě dlouholetých zkušeností
 • informovat příslušný Stavební úřad o chystaném záměru
 • rozmyslet si, co s přebytečnou vykopanou zeminou – nechat na pozemku k využití na terénní úpravy nebo odvézt na veřejnou skládku – zajistí zhotovitel
 • po kontultaci s naším technikem na dohodnutý termín realizace poskytnout nezbytnou součinnost dle individuálních podmínek v místě realizace – např. přístup k el. přípojce 220V, odstranění nebo souhlas s dočasným odstraněním oplocení, v případě předpokládaného pohybu techniky na cizích pozemcích souhlas vlastníků (sousedé, obec...), zajistit přítomnost na místě ( případně na telefonu) osoby oprávněné jednat jménem objednatele.

Co je potřeba zajistit ze strany odběratele k hladkému průběhu dodávky jímky bez zemních prací?

 • vyhloubit stavební jámu pro jímku o půdorysných rozměrech zvětšených o 0,5 m ( š.+0,5m x dl.+0,5m), hloubky dle dodávané jímky (vana jímky + víko + komínek nebo konus) – informace o umístění vykopané zeminy z důvodu přístupu k stavební jámě a výkres jímky s rozměry poskytne náš technik
 • připravit vyrovnané štěrkopískové lože pro jímku v tl. cca 5–10 cm
 • určit předpokládanou orientaci a hloubku budoucí kanalizační přípojky z důvodu navrtávky vtokového otvoru
 • upozornit na omezení přístupu v místě dodání na místních nebo účelových komunikacích – snížený průjezd, ostré zatáčky, nízká nosnost můstků atd.  

Je možné si určit místo nátoku do jímky?

 • Nátokové otvory vrtáme jádrovou vrtačkou na jakémkoli místě jímky ( vana, víko) kromě ztužujícího věnce u horního okraje vany jímky. Otvory o průměru 110, 125, 160, 200 mm (odpovídají běžným PVC kanalizačním trubkam) vrtáme nejčastěji na místě při dodávce jímky z důvodu přesného zaměření hloubky a orientace kanalizační přípojky.
 • K této činnosti potřebujeme jen přípojku 220V v dosahu do 25 m, vše ostatní si přivezeme.

Lze prodloužit komínek jímky?

 • V ceně každé jímky typu SL a SK je betonový komínek o výšce 0,5 m. V případě nutnosti uložit jímku hlouběji je možno 0,5 m vysoké komínky dokoupit (1200,- Kč/ks bez DPH) nebo konus případně vyrovnávaci prstence. Pozor! Jímky jsou dimenzovány na působení zemních tlaků do hloubky max. 4,5 m.

Lze zajistit, aby neprosakovala povrchová voda do jímky spárou mezi vanou, víkem a komínkem?

 • Ano, toto lze zajistit. Již při kalkulaci dodávky s tímto počítáme a součástí standartní dodávky je vyplnění spár a montážních otvorů polyuretanovou kanalizační těsnící pěnou, poté všechny spoje ještě vyplníme speciální rychletuhnoucí vodotěsnou maltou (Weber stěrka tec 933). Tento spoj je velmi pevný a odolný proti zemní vlhkosti.
 • Po dohodě lze tento spoj navíc opatřit nátěrem, který vytváří tzv. "gumový“ povrch. 

Časté dotazy k čistírnám odpadních vod (ČOV) ...


Betonovou nebo plastovou ČOV?

U domácích čov rozhodování jestli betonové či plastové provedení není již tak jednoznačné, neboť na rozdíl od žump zde nedochází k úplnému vyčerpání obsahu – čov je po celý rok naplněna přečišťovanou vodou – a tím nehrozí zhroucení plastových čov v standartních či méně zhoršených podmínkách.  

Betonové ČOV výhody +++

 • bez problémů odolává požadavku na vysokou odolnost proti zemnímu tlaku

 • lze instalovat i v příjezdových cestách, parkovištích a manipulačních plochách, lze odolávat zatížení D400 – přejezd nákladním vozidlem

 • vhodná do míst s vysokou hladinou spodní vody

 • velmi rychlá instalace bez potřeby přípravy betonového dna

 

 Betonové ČOV nevýhody ---

 • nelze umístit na místo, kam nezajede těžká technika

 • vyšší pořizovací náklady oproti plastové čov

Plastové ČOV výhody +++

 • nízká hmotnost při usazování na špatně dostupném místě

 • ve standartním prostředí a provedení pro RD jsou samonosné - není nutné obetonování

 • nižší pořizovací náklady oproti betonové čov

 

Plastové ČOV nevýhody --- 

 • nepojezdová

 • nevhodná do míst s vysokou hladinou spodní vody a velkých zemních tlaků, blízko komunikací apod.

 • při instalaci je nutno vytvořit betonové lože a obetonování


Co s vyčištěnou vodou z ČOV?

Možností se nabízí několik:

 • Jednou z nich je vypouštění do povrchových vod - vodních toků nebo otevřených kanálů.
 • Další variantou je vypouštění do podzemních vod - vsakováním do podloží.

V obou těchto případech na sebe bereme povinnosti provozovatele vodního díla.

 • Další možností je využití vody na zahradě. Voda z čističky je akumulovaná v podzemní nádrži,  je sice vyčištěná, ale pořád je to odpadní voda se zbytky mikroorganismů. Jde tedy o vodu užitkovou, která se nejčastěji používá k zálivce. Hodí se pro zalévání trávníku či stromů, ale ne zahradních plodin, které konzumujeme (např. ředkviček, jahod apod.).Toto řešení má velkou výhodu v tom, že se podstatně zjednodušuje legislativa. Znamená to, že pokud je voda vyčištěna a následně použita k zálivce pozemků, nejde o zasakování do podzemních vod, protože se předpokládá, že voda bude 100% využita rostlinami v orniční vrstvě. Nejedná se tedy o vodní dílo.

Chci ČOV, jak mám postupovat?

Nejprve je nutné ke stavbě ČOV získat od vodoprávního úřadu rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod včetně stavebního povolení.

 • Žádost o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami: úřad zpravidla rozhodne do 45 dnů a předepíše Vám za povinnost odevzdávání zkušebních vzorků z ČOV, a to nejčastěji 2x ročně.

 

 


Nenašli jste odpověď na vaši otázku k jímkám nebo čistírnám odpadních vod?

 

Máte-li jakýkoliv svůj dotaz, na který nemáte odpověď, budeme rádi když nám zavoláte nebo pošlete Váš dotaz e-mailem.


Napište nám!

Do zprávy prosím uvádějte místo realizace a předpokládaný objem.

Image

Kontakt

Robert Matas

603 414 093

obchod@trialstav.cz

 

Lucie Dolanská

605 929 299

obchod@trialstav.cz

TRIAL STAV s.r.o.
Podnikatelská 17
301 00 Plzeň
Česká republika
IČ:
DIČ

Upozornění

 

od zákazníků z našeho regionu o nabídce betonových jímek na internetu od prodejců, kteří skrývají svoji identitu a kontakt pouze za telef. číslo.

 

Uvedený způsob prezentace a nabídky zboží může důvěřivé a méně opatrné zákazníky dostat později do obtíží, kdy již např. nemají šanci reklamovat vady zboží např. proto, že prodejce s nimi již nekomunikuje.

Uvedené případy poškozených zákazníků lze volně dohledat na diskusních forech na internetu, např. zde nebo zde.

 

 

Naše společnost TRIALSTAV  má zájem o solidní a dlouhodobý vztah s budoucími zákazníky, a proto vždy a všude uvádíme:

 • kdo jsme
 • identifikační číslo firmy (IČ)
 • adresu naší provozovny

Lokality, kde jsou naše jímky a ČOV:

Plzeňský kraj:

 • Plzeň
 • Střížovice
 • Dolce
 • Únětice u Blovic
 • Žďár
 • Ždírec
 • Chlum u Blovic
 • Hořehledy
 • Ledce
 • Zvíkovec
 • Lhovice
 • Oráčov
 • Plasy
 • Druztová
 • Vejprnice
 • Dolní Vlkýš
 • Chyše
 • Hodyně
 • Žihle
 • Tuškov
 • Domažlice
 • Klatovy
 • Kokšín
 • Dlouhá Ves
 • Kolinec
 • Petrovice u Klatov
 • Rabí
 • Rokycany
 • Kařízek
 • Zvíkovec
 • Týček
 • Mýto
 • Mirošov
 • Radnice
 • Milínov
 • Tachov

Jihočeský kraj:

 • České Budějovice
 • Písek
 • Strakonice
 • Bílá Skála
 • Blatná
 • Prachatice
 • Český Krumlov

Středočeský kraj:

 • Beroun
 • Příbram
 • Bohutín
 • Benešov
 • Rakovník
 • Mezouň
 • Úhonice
 • Praha-východ
 • Praha-západ
 • Kladno

Karlovarský kraj:

 • Karlovy Vary
 • Cheb
 • Sokolov

Ústecký kraj:

 • Chomutov
 • Most
 • Louny

Praha

 


Naše další stavební činnosti:

Klikněte si pro více informací:

 

Image

Image

Image

 

Image


Image

(C) copyright 2013 - 2023  TRIAL STAV s.r.o. Všechna autorská práva vyhrazena. Stránky používají cookies. Prohlížením obsahu webu souhlasíte s jejich použitím.